Esileht » Aktiivne » Tarbijakaitseameti vastus

Tarbijakaitseameti vastus

Vastus pöördumisele
Lugupeetud Mari Luts
Pöördusite Muuga Aedlinna Selts MTÜ nimel Tarbijakaitseameti poole kaebusega prügiveo hinna
märkimisväärse tõusu kohta. Maardu Linnavalitsuse korraldatud riigihange on tehtud silmas
pidades vaid Maardu kortermajade piirkondi, eramajades elavate tavatarbijate huve pole arvesse
võetud. Seetõttu soovib Muuga Aedlinna Seltsi teada saada Tarbijakaitseameti seisukohta, kas nii
järsk hinnatõus ning sellised hinnavahed on kooskõlas Eesti seaduste ja heade äritavadega. Samuti
soovite teada, kas Muuga aedlinna elanikel oleks õigus keelduda Ragn-Sellsi teenustest ning
sõlmida isiklik leping sobiva prügivedajaga.
Vastuseks selgitame, et kahjuks pole Tarbijakaitseametil võimalik Teile abi osutada. Eestis võivad
riigiasutused teostada järelvalvet vaid ulatuses, mis on vastavate seadustega kindlaks määratud.
Jäätmeseaduse kui eriseaduse täitmise üle teostatavad järelevalvet jäätmeseaduse § 119 lg 1 järgi
Keskkonnainspektsioon ja kohaliku omavalitsuse üksus. Tarbijakaitseamet ei ole selles loetelus ja
ei ole pädev järelevalvet teostama ega ka mingil muul moel seda valdkonda korraldama.
Tarbijakaitseamet ei saa sekkuda korraldatud jäätmeveo küsimustesse, kuna ei teosta järelevalvet
korraldatud jäätmeveos osalevate jäätmevedajate poolt kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingute
täitmise ega kohalike omavalitsuste tegevuse üle. Tarbijakaitseamet soovitab Teil jäätmeveoga
seotud probleemide lahendamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse kui lepingu sõlmija poole.
Kui vajate täiendavaid õigusalaseid selgitusi korraldatud jäätmevedu puudutavates küsimustes, peab
Teid selles nõustama samuti kohalik omavalitsus.
Veel selgitame, et kuna jäätmekäitluse korraldamine on reguleeritud eriseadusega, ei kuulu selles
valdkonnas kohaldamisele tarbijakaitseseaduse sätted. Tarbijalepingud on sellised lepingud, mis
sõlmitakse pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega, samuti muul viisil vastastikuste
tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et lepingupooled on saavutanud
kokkuleppe (VÕS § 9 lg 1). Prügiveolepingud ei ole tarbijalepingud, kuna kinnistuomanik loetakse
korraldatud prügiveoga liitunuks peale seda, kui jäätmekäitleja ja kohaliku omavalitsuse vahel on
sõlmitud konkursi tulemusel jäätmeveo ainuõiguse leping kuni viieks aastaks antud
piirkonnas. Juhul, kui kinnistu on liidetud kinnistu asukohast tulenevalt korraldatud jäätmeveoga, siis loetakse kinnistu omanikku kui jäätmevaldajat liitunuks korraldatud jäätmeveoga ja sellega
seoses tekib ka kohustust jäätmeveo eest maksta. Seega ei ole jäätmeveos osalemiseks vajalik
kinnistuomaniku nõusolek ja lepingu puudumine ei vabasta tasu maksmise kohustusest.
Jäätmekäitluses osalemine on eriseadusega kinnistuomanikule pandud kohustus, mitte poolte vahel
(vabatahtliku) kokkuleppe alusel sõlmitud leping. Käesoleval ajal kehtiv jäätmeseadus ei võimalda
kinnistuomanikul endal prügivedajat valida.
Tarbijakaitseamet teatab ülaltoodut arvestades, et lõpetab käesoleva selgituse andmisega Teie
pöördumise menetlemise pädevusest väljumise tõttu.
Lugupidamisega
Anne Võõras
Tarbijate teenindustalituse
juhataja kohusetäitja
(allkirjastatud paberkandjal)
Kalle Toomlaid 4471010,
kalle.toomlaid@tarbijakaitseamet.ee