Esileht » Aktiivne » Vastus Konkurentsiameti poolt

Vastus Konkurentsiameti poolt

Jäätmeseaduse § 67 lg 1 kohaselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Kohalik omavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste kontsessiooni läbiviimisel hankedokumendid ja esitab need seisukoha võtuks Keskkonnaametile.

Kohalik omavalitus peaks olema kõige kompetentsem hankedokumentide koostamiseks kuna teab kogu piirkonna elanike huve jäätmekäitluses. Konkurentsiamet tõdeb, et hinnavahe eelmise ja praeguse vedaja vahel on väiksema mahutavusega prügikoti äraveol suur. Kuna jäätmevedaja on aga valitud konkurssi tulemusel siis väljavalitud pakkumine oli tõenäoliselt kõige soodsam. Konkurentsiamet ei kontrolli konkursi alusel kujunenud hinna põhjendatust.

Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse üksusega hankelepingu sõlminud isikul on õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud jäätmeliikide osas ja veopiirkonnas (JäätS § 68). Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas (JäätS§69). Seega jäätmevaldaja ise ei saa valida endale jäätmeveo teenuse pakkujat. Kõik jäätmevaldajad on automaatselt liidetud kohaliku omavalitsuse poolt konkursi alusel väljavalitud jäätmeveoettevõtjaga v.a kui jäätmevaldaja saab kohalikust omavalitsusest vabastuse korraldatud jäätmeveost. ( JäätS § 69 lg 4 Kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.) Lepingu mittesõlmimine ei vabasta korraldatud jäätmeveoga liitumisest ja korraldatud jäätmeveo teenuse tasumisest. Lepingu mittesõlmimisel toimub vedu vastavalt Maardu jäätmehoolduseeskirjale ja Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra alusel.

Lugupidamisega,
Katrin Tasa
Nõunik
Konkurentsiamet
6672461