Mida me teeme?

Tahame kaasa rääkida Maardus Muuga elamupiirkonna üldplaneeringus.

Enamik Eesti kohalikest omavalitsustest koostab hetkel uusi üldplaneeringuid. Nendega määratletakse linna või valla arengusuunad aastateks. Üldplaneeringu koostamine loob seadusliku võimaluse kogukonnal oma sõna sekka öelda. Lähiajal otsustatakse Maardu linnas selle üle, milline saab olema meie laste ja lastelaste kasvukeskkond. Otsused tehakse Muuga aedlinna ümbritsevate ja aedlinna sees leiduvate rohealade maakasutuse ning keskuse- ja ühiskondliku hoone maa-alade osas.

Üle kahekümne aasta on Muuga kogukonnas kõneldud vajadustest rajada lasteaed-algkool, kultuuri- ja spordikeskus, noortekeskus jne. Selleks kõigeks on vaja maad. Milline võiks olla Muugal hetkel veel vaba munitsipaalmaa parim kasutus ning kas sellele maale kavandatav arvestab ka kogukonna vajadustega.

Eesmärk on:

  • Koondada ja esitada Maardu linnavalitsusele kirjalikud ettepanekud ja vastuväited avalikule väljapanekule pandud eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks Muuga elamupiirkonda puudutavas osas (töö esimene etapp, tähtaeg hiljemalt 15.novembril 2020.a).
  • Töötada välja Muuga elanikkonna planeeringunägemus #MinuMuuga2035 (töö teine etapp, valmib 15.06.2021.

Ajaplaan

Muuga kogukonna ettepanekute koondamine

  • 12.10- 15.11.2020 Maardu linna üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek
  • 13.11.2020 Kogukonna koondettepanku esitamine Maardu linnavalitsusele.

Tagasiside Maardu linnavalitsuselt ja edasine tegevuskava

  • 2020 detsember- 2021 jaanuar Tagasiside ja järeldused
  • 2020 november- 2021 mai #MinuMuuga2035 strateegia koostamine.
  • 15.06.2021 nägemuse #MinuMuuga2035 vormistamine ja esitamine linnavalitsusele.

Rohealad ehk haljasala ja parkmetsa maa-ala on kas sihipäraselt kujundatud reljeefi, veestiku ja taimestikuga või loodusliku metsa- ja/või haljasala baasil kujundatud üldkasutatav roheala.

Ühiskondliku hoone maa-ala on valitsus-, haridus-, tervishoiu-, hoolekande-, kultuuri- ja spordihoone ja neid teenindavate rajatiste juhtotstarbega maa-ala.

Keskusalade väljaarendamisel tuleb pöörata suurt tähelepanu nö linnaliste teenusfunktsioonide tekkele ja kvaliteetse avaliku ruumi, sh haljastatud väliruumi loomisele. Keskuse maa-alade määratlemisel on lähtutud kahest peamisest asjaolust:
kesksest asukohast, mis võimaldab võrdset ligipääsu kõigile linna elanikele, olles samas kergesti leitav ka külalistele ning Muuga elupiirkonnas ka olemasoleva linnaruumi atraktiivsusest (huvitav reljeef, hoonestus, rohelus).

Muuga aedlinna maaomand