Ettepanekud üldplaneeringu kohta.

Siia hakkab järkjärgult moodustuma üldplaneeringukohta tehtevate ettepanekute tervikvaade, mida saab arutada kuni esitamise tähtajani.

  1. Määrata HP (hajasala ja parkmetsa) juhtfunktsiooniga alaks koos PV (puhke- ja virgestusala elementidega) Tiigi tee, Laiaküla tee ja paeastangu vaheline ala Riigimaa 15 ja Paevälja 2 kruntide osas. Põhjendus: kui Kallavere elupiirkonda ümbritsevad kaks suuremat haljasala ja parkmetsa juhtdunktsiiooniga ala, Maardu Mersapark (29 ha) ja Loodepark (22 ha), siis Muuga elupiirkonna lähedal puudub sobiv puhke- ja virgestusala looduspuhkuseks ja liikumiseks looduses. Ainuke säilinud sobiv ala selleks on Riigimaa 15 looduslikult mitmekesine maaüksus (12 ha) ning Paevälja 2 paekalda alune osa koos Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli suudmega (ca 2-3 ha). Kindlasti vääriksid need alad põhjalikumat looduskeskkonna uurimist, kuna sisaldavad väga erinevaid kasvukohatüüpe ja ka kaitsealuseid taimi. Alale mahuks ka loodusmaja ning spordiväljakud ja mitmesugused aktiivse looduspuhkuse alad, sealhulgas looduse õpperada läbi erinevate kasvukohatüüpide. Seni kogutud teave nende katastriüksuste kohta on saadaval koos fotodega aadressil http://muugaaedlinn.ee/rohealad/riigimaa-15-ja-paevalja-2/.
  2. Teeme ettepaneku tagada avaliku juurdepääsu säilitamine Sarapiku 1 kinnistul asuvatele kaitsealustele Miku raudkividele ning Sarapiku 15a tiikidele. Põhjendus: perspektiivis on need planeeritud erastada peamiselt äri- ja tootmismaa juhtotstarbega, samas kui ka neid eelistatult võiks säilitada avalike puhveraladena Muuga ja Laiaküla elupiirkonna ning Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna vahel ning kasutada ka kogukondlikel ja loodushariduslikel eesmärkidel. Iru aiandi kaitsealune kivi on praeguseks ärimaa koosseisus ja juurdepääs sellele puudub. Vajalik on vältida sama probleemi Miku raudkivide puhul. Kindlasti vääriksid need alad põhjalikumat looduskeskkonna uurimist, kuna sisaldavad väga erinevaid kasvukohatüüpe ja ka kaitsealuseid taimi. Seni kogutud teave nende katastriüksuste kohta on saadaval koos fotodega aadressil http://muugaaedlinn.ee/rohealad/sarapiku-tee-1-ja-15a/.
  3. Teeme ettepaneku osaliselt muuta Ohaka põhik 2 juhtotstarvet haljas- ja parkmetsa maa-alast ühiskondliku hoone maa-alaks.
    Kavandada alale Muuga Loodusmaja (nt nagu https://www.tartuloodusmaja.ee/).Ohaka põik 2, ala suurus kokku 16590 m². Põhjendus: Ohaka põik 2 on hetkel juhttarbelt roheala, ent üks väheseid maa-alasid, mis võimaldab mõelda vajalikule/võimalikule ühiskondlikule rajatisele, sh loodusmajale (juhul, kui seda ei saa ehitada Riigimaa 15 maa-alale) nii, et parkmetsa maa-ala säiliks. Loodusmaja asuks lähedal Altmetsa tee äärsetele tiikidele ja puhkealale.

Palun saada oma ettepanek või soovitus ülaltoodud ettepaneku muutmiseks e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile, asukohale või senisele ettepanekule võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses lehe foorumis.