Muuga kohvikute- ja kogukonnapäeva 2022 Vaimutoidukohviku arutelude kokkuvõte

Muuga huvilised leiavad siit 17.07.22 Murelipuu 50a Aiaakadeemia arutelude memo (vaata faili), mis esitati ka linnavalitsusele.

Muuga kogukond paneb linnavalitsuse kaasamisele ja osalemisele Muuga kogukonna paremaks mõistmiseks suurt rõhku. Paljuski kodanikualgatuslikus korras kujundatav inforuum peab eestvedajate nägemuses looma eeldusi nii avatud mõttevahetuseks poolte vahel (osalusdemokraatia) kui andma sisendit linna juhtimiseks (valitsemine). Eeldused, mis on seni takistanud sidususe kujunemist nii kogukonnas kui koostööd linnavalitsusega, on muutumises. Teist aastat kogukonna jaoks prioriteetsete teemade tõstatamisest kõiki kaasavate mõttetalgutega, et läbi teemaarutelude ja konkreetsete juhtumite juhtida nii kogukonna liikmete kui linnavalitsuse tähelepanu valdkondlike arengute väljakutsetele, on kujunemas tore traditsioon!

2022. aasta Muuga kohvikute- ja kogukonnapäeva fookus oli haavatavate sihtrühmade (lapsed, noored, eakad ja puuetega inimesed) teadvustamine ja märkamine kogukonnas selle liikmete poolt ning Muugal aastaid pinnuks silmis olnud prügistamise teema toomine päevakorda. Arutelude eesmärk oli koondada sisendit linna noorsootöö ja hoolekandetöö parendamiseks Muugal ning inimeste elukeskkonda väärtustava rohealade hoidmine koostöös kogukonnaga. Ürituse raames mõtestati Muuga lastele ja noortele suunatud organiseeritud vabaajategevuste võimalikkust, eakate ja puudega inimeste vajaduspõhist abistamist kogukonnas ning Teeme ära! talgupäeva mõjusid pikemas perspektiivis. Debatte juhtisid teemat valdavad vabatahtlikud muugakad – Tiiu Kadak, Marion Bobkov ja Raul Savimaa. Suur tänu ka aiaakadeemia tagalale, vabatahtlikule Margot-Helena Kasarile (Muuga seltsi juht) vestluste märkmete eest. Memo koondab kolme debati arutelude tulemused ja moderaatorite poolt koondatud idee-ettepanekud Maardu linnavalitsusele ja ametnikele ning selle pani kokku Marion.

Järgmise aasta tarvis hakkame muugakate mõtteid koguma kui õunamoos salvedes, seniks – toredat moosikeetmise hooaega ja uute kohtumisteni Muuga Seltsis!