Projekt “Kaasav selts, kaasatud kogukond”

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) « Programmid « Harju Omavalitsuste liit (hol.ee)

Muuga Selts viis ellu Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) 2021 kevadvoorust toetatud projekti „KAASAV SELTS, KAASATUD KOGUKOND“ (Muuga kohvikute ja kogukonnapäev 18.07.21).

Taotleja: MTÜ Muuga Selts, projektijuht Marion Bobkov

Teostamise periood: 30.04.2021-30.04.2022

Taotletud/eraldatud toetus: 2406,70.-, sh projekti omafinantseeringu 10% kattis selts Maardu LV-lt taotletud toetuse korras.

Projekti eesmärk: kaasav selts ja kaasatud kogukond. On loodud eeldused kogukonna liikmete lülitumiseks koostöövõrku, mis koondab motiveeritud ja nutikaid inimesi Muugalt tasakaalustamaks avaliku võimu toimimist.

Projekti fookusesse tõsteti kaasamisvõimekuse tõstmine Muuga seltsi liikmeskonnas ning seltsi ja partnerite eestvõtmisel paiga lugu ja tema kogukonda ühendava sündmuse loomine. Kaasamiskultuuri teke Muuga Seltsis on eelduseks, et selts mõistab ja mõtestab selgemalt oma rolli ja tegevust ning tegutsetakse vastavuses kogukonna ootustega. Paikkondliku traditsioonina, mis aitaks kaasa kogukonna liitmisele, inimeste omavahelisele suhtlemisele ning looks rohujuure tasandil eeldusi dialoogiliseks suhteks kohaliku omavalitsusega, nähti enim perspektiivi Muuga kodukohvikute päeva kui ürituse arendamises. Määravaks sai soov muuta ürituse senist tähendusruumi ning soosida koostööd, mille tulemusel kogutakse sisendeid olukorra muutmiseks soovitud suunas.

Projektis planeeritud ja teostatud tegevused:

Muuga seltsi kaasamisvõimekuse tõstmine: 1.07.21 projekti tutvustus Muuga seltsi üldkoosolekul (osales 30 inimest) + seltsi meililistis ja FB-s.

8.07.21. Kaks demokraatiatrenni a´45 min teemal aktiivne kuulamine ja kaasatõmbamine seltsi liikmetele, projekti vabatahtlikele. Treener Maiu Lauring (osales 10 inimest)

Kogukonnapäeva planeerimise nõupidamised projekti ekspertide, seltsi liikmete ja projekti kaasatud vabatahtlike osalusel. Kokku toimus viis eriteemalist koosolekut.

16.07-31.07.21 Ankeetküsitlus Muuga kogukonna ootuste ja vajaduste teadvustamiseks. Küsitlus viidi läbi elektroonselt (vormi vt https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Muuga-kogukonna-arvamus-2021?fbclid=IwAR0Vd_zKy-LJwGF2Qy5ta3UsB8yzcoBXilLwgqFIsvy4qAZTEJTtZzwwhDk) ja väljaprint-ankeediga kogukonnapäeva kohvikutes. Ankeetküsitlusele vastas 54 inimest. Küsitlusega koondati sisendid kogukonnapäeva arutelude (kitsama formaadi, aiaakadeemia) ja laiema formaadi (maailmakohvik kui mõttetalgud elanikkonnaga) ettevalmistamiseks.

Muuga kohvikute ja kogukonnapäev 18.07.21.

Kl 10-18.00 Muuga kohvikud. Osales 11 kodukohvikut. Külastajaid hinnanguliselt 300. Korraldaja Margot-Helena Kasari.

Kl 15-17 Aia-akadeemia kolm debatti Murelipuu pst 50a koduaias. Debati kestus a´40 min, osales 15 valdkondlikku eksperti, kuulajaid 24 inimest. (Diskussioonide osalejad ja sisuülevaade lisatud). Korraldaja Marion Bobkov.

Kl 18-20.30 Maailmakohvik Muuga lasteaias. Korraldaja ja ürituse moderaator Marion Bobkov, teemajuhid Eve Kislov ja Raul Savimaa. Üritusel osales hinnanguliselt 120 inimest. Maailmakohviku fookuses oli 3 kogukonna tõstatatud prioriteetset teemat/arenguvajadust ning laudkondades toimunud grupiaruteludest koorus loetelu muugalastele olulisematest ühisootustest Maardu linnavalitsusele:

 • Muuga Lasteaia baasil kohaliku põhikooli rajamine. Vähemalt I.,II. kooliastme lõikes Muuga lastele kodulähedase hariduse tagamine.
 • Seltsimaja/vabaaja keskuse/kogukonnakeskuse rajamine Muugale.
  • Spordikeskuse ja avalike ürituste väliala rajamine Lennula kinnistule
  • Muuga aedlinnas keskuse- ja avaliku ruumi alade väljaarendamine, sh Viljapuu pst …
  • Muuga aedlinna kaitsmine tööstuslike mõjude pealetungi eest looduse arvelt (Altmetsa tee rohepuhver kuni Iru klindini – kohaliku tähtsusega kaitseala moodustamine)
  • Jäätmekäitluse parendamine Muuga aedlinnas – sorteerimiskonteinerite paigaldamine kvartalitesse ning elanikkonna kaasamine ja teavitamine.
  • Muuga teede-tänavate võrgustiku korrastamine (eelduseks sadevee kogumise ja juhtimise süsteemi loomine) ning neil heakorra tagamine
  • Pikem visioon ja strateegiline planeerimine: Sotsiaal-demograafilise uuringu läbiviimine Muuga elanikkonna määratlemiseks.

Õhtu meeleolu täiendas muusik Tuuli Velling. Kutsutute seas olid linnapea ja volikogu esimees, kes kogu päeva raames aktiivselt panustasid. Ankeetküsitluse-, aiaakadeemia debattide- ja maailmakohviku aruteluandmete analüüsimine lõi eeldused, et koostöös projekti kaasatud osapooltega koostada ja esitada kirjalikud ettepanekud Maardu linna arengukava 2021-2030 eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks. Vastav dokument valmis ning esitati Maardu Linnavalitsusele 3.08.21.

Projekti materjalid

Plakat eesti keeles

Plakat vene keeles

Demokraatiatrenni kutse
Küsitlus
Maailmakohvik
Arengukava ettepanekud