Muuga aedlinnas ja ümbruses on mitmeid muntsipaal- ja riigiomanduses rohealasid, ent paljud neist ei leia seni head kasutust. Siinne lehekülg tutvustab rohealasid, et ärgitada mõtteid, milline võisks iga ala puhul olla selle parim kasutus ja kuidas selleni jõuda.

Suurem osa rohealadest on väikesed ja asuvad eramute vahel, sobides kohalikeks kogukonnaaladeks, millel asuks mänguväljak, välijõusaal, lõkkekoht, kiigeplats või muu ühist huvi pakkuv lahendus. Suuremaid alasid on vähe ja need on kas kitsaste ribadena Altmetsa tee ääres (munitsipaalomandis) või teisel pool Altmetsa teed (seni veel riigi omandis, kusjuures ala perspektiivne juhtkasutus on tööstus või ärimaa). Kuna Muuga aedlinnas ja selle ümbruses ei ole vabu suuri munitsipaalmaa alasid ja parke, on nende alade  kasutuselevõtuks Muuga/Maardu elanike aktiivne toetus ja tegevus ülioluline.

Rohealade nimekiri on esitatud piirkondadena. Piltide ja täpsema info jaoks klõpsake ala nimetusel.

1. Muuga aedlinna ümbritsevad või selle ääres asuvad suuremad rohealad, mida saaks kujundada aktiivseks kasutamiseks:

Altmetsa tee äärsed rohealad

Altmetsa teest lõunasse, Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna serva jäävad suured rohealad (praegu üldplaneeringus äri- ja tööstusmaa juhtfunktsiooniga)

Nende alade tutvustus ja ettepanekud kasutuselevõtuks on toodud vastava piirkonna lehel (avandeb, kui klõpsate ala nimetusel). 

Täpsema info saamiseks nende alade kohta võtke palun ühendust Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonnaga telefonil 508 1078 või e-kirjaga maardu@elks.ee.

2. Muuga aedlinnas asuvad suuremad haljasalad ja parkmetsa alad

Õunapuu puiestee äärsed rohealad (Muuga teest Ploomipuu puiesteeni)

Muuga ja Maardu tee piirkonna haljasalad (Muuga aedlinna põhjaosa)

  • Tudra tee 12 (palliplats)

Neid alasid saab käsitleda kogukonnaaladena, mis oleks suunatud pigem kohaliku piirkonna elanikele. kogukonaalade üksikasjalikum nimekiri on esitatud meie kogukonnaalade lehel ja seal saab arutada ka täpsemaid kasutusplaane. 

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.