Muuga Selts

Liikmeks astumine

Kui sa soovid astuda seltsi liikmeks, siis täida palun seltsiga liitumise avaldus: Muuga Selts liitumisavaldus

________________________

Liikmemaks

Seltsi liikmemaks on 1 euro kuus ehk 12 eurot aastas.

Liikmemaksu saab tasuda pangaarvele LHV pangas:

Muuga Selts

EE447700771002006108

selgitus: liikmemaks.

Liikmeks saab astuda ja liikmemaksu sularahas tasuda ka kõikidel  seltsi üritustel.

________________________

Juhatus

Margot-Helena Kasari (esimees), 5664 3333

Krista Keelmann-Vessin

Agni Kaldma

________________________

Muuga Selts  on loodud 2012. aasta oktoobris. Osa seltsi liikmetest olid seotud toonase Muuga Aedlinna Seltsi tegevusega. Muuga Aedlinna Seltsi idee kasvas välja 2009. aasta kevadel korraldatud Muuga Täikast. Pärast seda leiti, et Muugale, mida pahatihti käsitletakse kui Maardu linna väikse äärealana, on vaja oma elanikke koondavat seltsi, mille kaudu ühendada ja esindada Muugal elavaid inimesi.

Muuga Seltsil ei ole poliitilist väljundit ühegi erakonna kaudu. Meie soov on eelkõige edastada Muuga elanike ühiseid soove Maardu linnavalitsusele, olenemata sellest, milliste vaadete esindaja linnavalitsus sel ajahetkel on ja teisalt soovime kodanikualgatuse korras ise asju ära teha. Selleks seame plaanid ja viime need ellu – ühtsuses peitub jõud.

Lisaks soovime kokku koguda Muuga (Aedlinna) kui asumi ajaloo ning tegeleda selle talletamisega. Kuna selts kandis kunagi nime Aiandus- ja mesindusseltsi Muuga osakond (tänaseks likvideeritud), on lahkelt meile lubatud meie seltsi logol kasutada kärje- ja roosikuju. Kuna tänaseks on Muugal mesindusega tegelevate inimeste arv kahanenud, siis seltsi logol olev meekärg sümboliseerib Muuga elanike töökust ja kokkuhoidu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust seltsi juhatuse liikmetega.

________________________

Mittetulundusühingu Muuga Selts  põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing  Muuga Selts (edaspidi „ühing”) on avalikes huvides  tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Maardu linn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on Muuga aedlinna elanike liidu loomine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:  1.2.1 koostöö Maardu linnavalitsuse ja Muuga aedlinna-, Järveäärse piirkonna-ja erasektori arengukomisjoniga;
1.2.2 Muuga aedlinna elanike huvide koondamine, nende esindamine, esiletõstmine ning kaitsmine Maardu Linnavalitsuse tööplaanides;
1.2.3 Muuga aedlinna elanike foorumite korraldamine;
1.2.4 ühiste ürituste korraldamine.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma  ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja  väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt  igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingul juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

________________________

Majandusaasta aruanded

Aruanne_2022

Aruanne 2021

Aruanne_2020
Aruanne_2019
Aruanne_2018
Aruanne_2017
Aruanne_2016
Aruanne 2015
Aruanne 2014

Muuga Selts MTÜ järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.