Esileht » Aktiivne » SELTSI PÕHIKIRJA MUUTMISE ETTEPANEK

SELTSI PÕHIKIRJA MUUTMISE ETTEPANEK

Seltsi tegevuse arendamiseks olen sunnitud tegema mõned muudatused.
Esimeseks suuremaks muudatuseks on seltsi põhikiri.
Esitan ettepaneku Muuga Aedlinna Seltsi põhikirja muuta. Muudatus ettepanek puudutab ennekõike põhikirja punkti number 2.

Hetkel kehtiv põhikiri:
LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

Juhatuse ettepanek lisada liikme määratlus.
2.1.1 Ühingu liikmed jagunevad:
a) tegevliikmeks, kes tegelevad seltsi tegevuste ja projektide läbiviimisega ning arendamisega. Tegevliikmeks saab  kandideerida füüsiline isik kes esitab sellekohase avalduse vabas vormis.
b) toetajaliikmeks, saab olla juriidiline või füüsiline isik kes toetab ühingu tegevust moraalselt või finantsiliselt.

Lugupidamisega,
Raido Rei
juhatuse liige
raido@muugaaedlinn.ee