Esileht » Aktiivne » Teade linnavalitsusest

Teade linnavalitsusest

Lugupeetud Muuga kinnistute omanikud ja elanikud

Saabunud on vihmane sügis. On tekkinud oht, et liigvesi võib kahjustada hooneid ja rajatisi Muugal. Võimalike kahjustuste ärahoidmiseks palub Maardu Linnavalitsus kõiki kinnistute omanikke korraldada kinnistu puhastusala piiresse jäävate sadeveekraavide ja –truupide puhastamine-korrastamine eesmärgiga tagada sadevee äravool ning võimalike uputuste vältimine.
Meenutame, et Maardu Linnavolikogu määrusega 19.12.2006 nr 126 muudetud „Avaliku korra ja heakorra eeskirja“ punktis nr 16 on muuhulgas sätestatud:
„16. Kinnistu omanik on kohustatud: …
16.3 puhastama sadeveekraavi ja truupi maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse“.
Mõiste „puhastusala“ on nimetatud eeskirja punktis nr 8 määratud järgnevalt: „Puhastusala ulatub ristsuunas kinnistu piirist või ehitisest tänava telgjooneni.
Ehitise või kinnistu vahelise maa-ala puhastusala piiriks on nendevaheline mõtteline telgjoon. Linnavalitsusel on õigus määrata puhastusalade piirid kinnistamata maa-aladel.“

Juhul kui kinnistu omanik ei hoolitse tema puhastusala piires paikneva sadevee äravoolusüsteemi puhastamise eest, on eelnimetatud eeskirja punkti nr 11.1 järgi linnavalitsusel õigus: „käesolevast eeskirjast tulenevate omaniku kohustuste täitmata jätmisel või täitmisel korraldada selle töö tegemine ning nõuda selle maksumus sisse omanikult“.
Samuti juhime Teie tähelepanu sellele, et eelnimetatud eeskirja punkti nr 17.3 järgi peab hoone omanik tagama: „vastavalt tänava hoonete numeratsioonile õige hoone numbri ja selle numbri nähtavuse pimedal ajal“. See lihtsustab oluliselt kirjakandjate ja linnavalitsuse, aga vajadusel ka päästeteenistujate, politsei ning kiirabi tööd.

Teie mõistvale suhtumisele lootes, lugupidamisega Maardu Linnavalitsus