Riigimaa 15 ja Paevälja 2

Riigimaa 15 on riigi omanduses olev erastamata 12 hektari suurune mitmekesine maatükk Maardu läänepiiril. Ala paikneb Muuga aedlinnast lõunas Tiigi tänava, Laiaküla tee ja paekalda vahel. 

Alal on erinevad piirkonnad – nõmm, nõmmemets (männik), lodumets (kaasik) ja kopratiigid.

Ala kasutatakse puhkealana: jalutuskäikudeks looduses, treeninguteks, koertega jalutamiseks, jalgratta- mootorratta- ja ATV-retkedeks ning kalastamiseks. Alal esineb kohati inimtekkelist prügi (ehitusjäätmed, rehvid), ent valdavalt on tegemist mitmekesise loodusalaga, kus elavad erinevad linnud, koprad ning liiguvad ka jänesed ja kitsed. 

2020. aastal kogutud maailma metsade helikaardil (https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/) on sellel maa-alal lindistatud juunikuu õhtune heliklipp (https://soundcloud.com/wild_rumpus/maardu-laiakula-estonia), mis sisaldab ka linnulaulu.

Maardu linna uues üldplaneeringus on see kavandatud äri ja tootmise maa-ala (ÄT). Maa-ameti prognoosi kohaselt on maa-ala Rail Balticu vahetusmaa reservis, st kui Rail Balticu trass läbib mõnda võõrandatavat maa-ala, siis võidakse asenduseks pakkuda seda.

Samas on tegemist AINSA suurema loodusliku alaga Maardu lääneosas, Muuga aedlinna ligidal. Kui Kallavere elurajooni ümbritsevad suured pargialad (Metsapark ja Loodepark), siis Muuga aedlinnas on vaid väikesed haljasalad. Seetõttu sobib  jätta see maa-ala üldkasutatavaks puhkealaks ning kujundada Maardu läänepargiks osana Maardu läänepiiri rohevõrgustikust.

Riigimaa 15 - vaata andmeid ja asukohta Maa-Ameti kaardiserveris

#MinuMuuga2035 ettepanek on, et üldplaneeringus ala lääneküljele planeeritud haljasribas  kulgeb pinnasekattega jooksurada, mis ühendab Tiigi 2 roheala, ent ei lõpe tupikuga vaid suundub Paevälja 2 klindialuse roheala kaudu Kaldase tee kergliiklusteele või Riigimaa 15 idapiirilt tagasi Tiigi teele.

Ettepanek on ka, et Riigimaa 15 juhtotstarve muudetakse üldplaneeringus haljasala ja parkmetsa maa-alaks (HP) ning määratakse avalikuks puhkealaks/pargiks, mis on aktiivse puhkealana kasutuses erinevateks rekreatsioonitegevusteks, samal ajal säilitades senised looduskooslused.

Paevälja 2 on Riigimaa 15 alast lõunas paiknev 4 hektariline maaüksus, millest osa paikneb klindil tööstusalana ja osa klindi all kuusiku ja heinamaana. Klindi servas on ka Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli suue.

Ala lõunapoolne, klindipealne tööstusosa ja põhjapoolne, klindialune loodusmaastik omavahel tegelikult seotud, alade ühendamiseks on praegu võimalik kasutada idaosas paiknevat jalgrada.

Ka selle maa-ala juhtfunktsioon üldplaneeringus on äri ja tööstuse maa-ala. Maakatastris on praegu kinnistuna tegemist 40% ärimaaga, 40% tootmismaaga ja  20% elamumaaga. Maatükk on olnud erastamisel, ent seni ei ole ostjaid olnud.

#MinuMuuga2035 ettepanek on, et ala jagatakse kaheks: klindi peale jääb äri- ja tööstusmaa ning klindi aluses osa muudetakse juhtfunktsiooni haljasala ja parkmetsa maaks (HP).

Ettepanek on ka, et ala lääneküljele planeeritud haljasribas  kulgeb Riigimaa 15 haljasribast jätkuv pinnasekattega jooksurada, mis suundub piki klindialust ja Nõlva haljasala Nõva tn kruntide tagant Kaldase tee kergliiklusteele või Riigimaa 15 idapiirilt tagasi Tiigi teele.

Ettepaneku raames jääb Paevälja 2 asuv kuusik üldkasutatavaks parkmetsaks ning Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli ava heakorrastatakse, vajadusel kaasates kogukonda ja loodusühendusi.

Paevälja 2 - vaata andmeid ja asukohta Maa-Ameti kaardiserveris

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.