Sarapiku tee 1 ja Sarapiku tee 15a

Sarapiku tee 1 on riigi omanduses olev maaüksus, millel paknevad looduskaitsealused Miku raudkivid. Miku raudkivid on Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmetel III kategooria kaitstav loodusmälestis, millel on kaitsevöönd. Miku raudkivid on kaks lähestikku asuvat rabakivi (viiburgiiti) rahnu. Miku Raudkivi mõõtmed on 6,1×5,2×4,4m, ümbermõõt 17,8 m, Kivi ees paikneb Järikivi, mis paikneb nagu järi suure kivilaua ees. Järikivi mõõtmed on 5,3×3,9×1,9m, ümbermõõt 14,5 m (https://eelis.ee/default.aspx?state=4;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala.tyyp.Y&obj_id=2205). 

Üldplaneeringus on ala ette nähtud äri- ja tootmisalaks. Maaüksus on Maa-ameti hinnangul Rail Balticu reserv vahetusmaa.

#MinuMuuga 2035 ettepanek on eraldada kinnistust Miku raudkivide kaitsetsoon ja juurdepääsutee Sarapiku teelt üldkasutatavaks alaks, määrates selle üldplaneeringus haljasalaks ja parkmetsa alaks (HP).

Perspektiivis luua Sarapiku tee äärde kõnnitee, mis on vajalik nii Miku raudkivide juurde pääsemiseks kui Sarapiku tel asuvate tööstus- ja ärihoonete juurde pääsemiseks.

Võimalusel säilitada planeeritava hoonestuse maastikus senine pinnasetee, mis läbib ala diagonaalselt Sarapiku teelt Sarapiku tee 15a maaüksuse suunas.

Sarapiku tee 1 - vaata andmeid ja asukohta Maa-Ameti kaardiserveris

Sarapiku tee 15a on Sapariku tee 1 maaüksusega nurkapidi kokku puutuv katastriüksus, mille põhjaosas on Altmetsa tee 18 kinnistuga  piirnev tiik. Katastriüksuse edelanurgas paiknevad keskmise suurusega raudkivid.

Mõlemat maatükki läbib vana jalgrada, mis algab Sarapiku teelt ja jõuab välja Altmetsa teele Viljapuu puiestee lõpus.

#MinuMuuga2035 ettepanek on säilitada Altmetsa tee ääres olev tiik avalikuks juurdepääasuks. Samuti säilitada võimalusel raudkivid ja Altmetsa teele suunduv teerada avalikuks juurdepääsuks

Sarapiku tee 15a - vaata andmeid ja asukohta Maa-Ameti kaardiserveris

Palun saada oma arvamus või ettepanek e-mailiaadressile: MinuMuuga2035@online.ee 

Oma kirjas, palun, viita kindlasti kõne all olevale aadressile või asukohale võimalikult täpselt.

Samuti oled oodatud arutlema Maardu üldplaneeringu ja pikemaajalise nägemuse üle siinses  lehe foorumis.