Muuga Selts – lühidalt

Muuga Selts  on loodud 2012. aasta oktoobris. Osa seltsi liikmetest olid seotud toonase Muuga Aedlinna Seltsi tegevusega. Muuga Aedlinna Seltsi idee kasvas välja 2009 aasta kevadel korraldatud Muuga Täikast. Pärast seda leiti, et Muugale, mida pahatihti käsitletakse kui Maardu linna väikse äärealana, on vaja oma elanikke koondavat seltsi, mille kaudu ühendada ja esindada Muugal elavaid inimesi.

Tahame rõhutada, et Muuga Seltsil ei ole poliitilist väljundit ühegi erakonna kaudu. Meie soov on eelkõige edastada Muuga elanike ühiseid soove Maardu Linnavalitsusele, olenemata sellest milliste vaadete esindaja linnavalitsus sel ajahetkel on, ja teisalt soovime, kodanikualgatuse korras ise asju ära teha. Selleks seame plaanid ja viime need ellu- ühtsuses peitub jõud.

Lisaks soovime kokku koguda Muuga (Aedlinna) kui asumi ajaloo ning tegeleda selle talletamisega. Kuna selts kandis kunagi nime – Aiandus- ja mesinduseltsi Muuga osakond (tänaseks likvideeritud) on lahkelt meile lubatud meie seltsi logol kasutada kärje- ja roosikuju. Kuna tänaseks on Muugal mesingusega tegelevate inimeste arv kahanenud, siis seltsi logol olev meekärg sümboliseerib Muuga elanike töökust ja kokkuhoidu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust seltsi juhatuse liikmetega.

________________________

Juhatuse liikmed

Eve Kislov (esimees) – eve.kislov@gmail.com, 502 0971

Vahur Hollo

Tiiu Kadak

________________________

Mittetulundusühingu Muuga Selts  põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing  Muuga Selts (edaspidi „ühing”) on avalikes huvides  tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Maardu linn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on Muuga aedlinna elanike liidu loomine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:  1.2.1 koostöö Maardu linnavalitsuse ja Muuga aedlinna-, Järveäärse piirkonna-ja erasektori arengukomisjoniga;
1.2.2 Muuga aedlinna elanike huvide koondamine, nende esindamine, esiletõstmine ning kaitsmine Maardu Linnavalitsuse tööplaanides;
1.2.3 Muuga aedlinna elanike foorumite korraldamine;
1.2.4 ühiste ürituste korraldamine.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma  ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja  väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt  igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingul juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

________________________

Liikmeks astumine

Kui sa soovid astuda seltsi liikmeks, siis ootame et täidaksid ära seltsiga liitumise avalduse:
Muuga Seltsiga liitumise avaldus

Edasta avaldus e-postiga aadressil: eve.kislov@gmail.com või võta ühendust telefonil 502 0971 ja lepi kokku, kuidas oleks võimalik avaldus seltsi juhatuse esimehe (Eve Kislov) kätte toimetada.

________________________

Liikmemaks

Seltsi liikmemaks on 1 euro kuus ehk 12 eurot aastas.

Liikmemaksu saab tasuda panga vahendusel: Muuga Selts MTÜ LHV Pank EE447700771002006108, märkida kindlasti oma nimi ja märksõna “liikmemaks”. Liikmemaksu saab tasuda ka seltsi üritustel sularahas.

________________________

Majandusaasta aruanded

Aruanne_2019
Aruanne_2018
Aruanne_2017
Aruanne_2016
Aruanne 2015
Aruanne 2014

Muuga Selts MTÜ järgib vabaühenduste eetikakoodeksit